Výkonný výbor ZBK

Výkonný výbor riadi činnosť ZBK medzi zasadnutiami Kolégia. Zabezpečuje plnenie odborných, operatívnych, metodických a ďalších úloh stanovených Kolégiom.

Výkonný výbor má minimálne 5 členov, z ktorých jeden je predseda a druhý podpredseda ZBK. Min. 3 členovia VV sú volení z členov banky. Výkonný výbor je volený Kolégiom a to na trojročné funkčné obdobie v tajných priamych voľbách.

Zasadnutí Výkonného výboru ZBK má právo sa zúčastniť každý člen ZBK.

Súčasné zloženie Výkonného výboru ZBK:

Peter Géc

Peter Géc

Predseda ZBK

EmailWeb
Mária Salamová

Mária Salamová

Podpredseda ZBK

EmailWeb
Katarína Zvarová

Katarína Zvarová

Člen výboru

EmailWeb
Andrea Šipošová

Andrea Šipošová

Člen výboru

EmailWeb
Ingrid Lieskovská

Ingrid Lieskovská

Člen výboru

EmailWeb
Juraj Chomo

Juraj Chomo

Člen výboru

EmailWeb