Kolégium ZBK

Kolégium je najvyšším orgánom ZBK. Tvoria ho všetci členovia, každý z nich zastúpený vždy jedným splnomocneným zástupcom.

Kolégium zvoláva Výkonný výbor ZBK najmenej 2 krát do roka. Predseda ZBK je povinný zvolať mimoriadne zasadnutie Kolégia na podnet aspoň 1/3 všetkých riadnych členov ZBK a to v lehote 30 dní odo dňa doručenia podnetu.

Rokovania Kolégia riadi predseda ZBK, v jeho neprítomnosti podpredseda ZBK.

Do pôsobnosti Kolégia patrí rokovanie a rozhodovanie o všetkých otázkach súvisiacich s činnosťou ZBK, najmä:

a)     o zmene stanov ZBK,

b)     o schválení volebného poriadku orgánov ZBK,

c)     o voľbe a odvolaní členov Výkonného výboru ZBK a voľbe a odvolaní predsedu a podpredsedu ZBK,

d)     o znížení alebo rozšírení počtu členov Výkonného výboru ZBK,

e)     o voľbe a odvolaní predsedu a členov komisií,

f)       o znížení alebo rozšírení počtu členov komisiách,

g)     o schválení návrhu rozpočtu, ročnej účtovnej závierky a výsledkov hospodárenia ZBK, ako aj výsledkov kontroly,

h)     o schválení členských poplatkov a príspevkov ZBK,

i)       o stanovení smerovania ďalšieho rozvoja ZBK,

j)       o prijímaní nových členov ZBK,

k)     o vylúčení člena zo ZBK,

l)       o stratégii základných aktivít ZBK,

m)  o stratégii vo vzťahu k partnerom ZBK,

n)     o schválení, zmene a doplnení vypracovaných predpisov a odporúčaní,

o)     o spôsobe a podmienkach vytvárania odborných platených orgánov ZBK,

p)     o zmene a zrušení ZBK, v prípade likvidácie ZBK menuje likvidátora a určuje jeho odmenu,

q)     o vymenovaní audítora na hospodárenie ZBK,

r)      rozhodnutie o ďalších návrhoch, ktoré si Kolégium vyhradí.

Kolégium ZBK rozhoduje o všetkých otázkach, ktoré patria do jeho pôsobnosti hlasovaním.Každý člen má pri hlasovaní na zasadnutí Kolégia ZBK jeden hlas.

Peter Géc

Peter Géc

Predseda ZBK

EmailWeb
Mária Salamová

Mária Salamová

Podpredseda ZBK

EmailWeb
Katarína Zvarová

Katarína Zvarová

Člen výboru

EmailWeb
Andrea Šipošová

Andrea Šipošová

Člen výboru

EmailWeb
Ingrid Lieskovská

Ingrid Lieskovská

Člen výboru

EmailWeb
Juraj Chomo

Juraj Chomo

Člen výboru

EmailWeb