Stanovy ZBK

Preambula

Zmluvné strany založili združenie zmluvou o združení z 19. 1. 1994 ako záujmové združenie právnických osôb podľa § 20f a nasl. Občianskeho zákonníka za účelom podpory rozvoja využívania platobných kariet. Združenie sa zakladá na dobu neurčitú. Združenie je právnickou osobou, ktorá nadobudla právnu spôsobilosť dňom jej zápisu do registra združení vedeného Krajským úradom Bratislava.


Článok I

Názov a sídlo združenia

1) Členovia združenia sa dohodli na názve

Združenie pre bankové karty; skrátený názov: ZBK – v jazyku slovenskom,

Payment Card Association; skrátený názov: PCA – v jazyku anglickom.

2) Sídlom Združenia pre bankové karty (ďalej len „ZBK“) je: Dunajská 4, 811 08 Bratislava

3) ZBK vyvíja činnosť na území Slovenskej republiky. ZBK je registrované Krajským úradom Bratislava pod č.: OVVS – 64/94.


Článok II

Predmet činnosti

Hlavným cieľom ZBK je podpora rozvoja využívania platobných kariet v Slovenskej republike. Na základe uvedeného je predmetom činnosti ZBK najmä:

a) propagácia platobných kariet s cieľom rozširovania ich vydávania a prijímania v bankomatoch a u obchodníkov vo svojich zariadeniach,

b) vytváranie podmienok na ďalšie vzdelávanie v oblasti platobných kariet,

c) vytváranie podmienok pre rozvoj a rozširovanie používania platobných kariet,

d) iniciovanie a koordinovanie zavádzania nových progresívnych technológií v oblasti platobných kariet,

e) spolupráca členov v oblasti riadenia kartového rizika v medziach platných právnych predpisov SR,

f) komunikácia s médiami,

g) vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti,

h) aktívna spolupráca a komunikácia s kartovými schémami,

i) marketingová a propagačná činnosť,

j) zastupovanie záujmov svojich členov vo vzťahu k orgánom štátnej moci a orgánom samosprávy, k bankám a vo vzťahu k zahraničiu,

k) zabezpečovanie informačného servisu pre svojich členov.


Článok III

Logo

Členovia ZBK sa dohodli na používaní spoločného loga ZBK za účelom integrity a jednotnej prezentácie činnosti ZBK. Definícia loga, podmienky a spôsob jeho používania členmi sa upraví v samostatnom predpise ZBK.


Článok IV

Členstvo

1) Členom ZBK sa môže stať:

a) banka alebo pobočka zahraničnej banky, ktorá má bankovú licenciu platnú na území SR (ďalej len „člen banka“ alebo „člen“) a ktorá vydáva alebo akceptuje platobné karty v SR alebo ktorá má v úmysle vydávať alebo akceptovať platobné karty v SR;

b) právnická osoba, ktorá nemá bankovú licenciu platnú na území SR a má záujem aktívne podporovať rozvoj a využívanie platobných kariet (ďalej len „člen nebanka“ alebo „člen“).

2) O členstvo v ZBK môže záujemca požiadať písomnou žiadosťou adresovanou ZBK. O prijatí za člena rozhoduje podľa článku VII ods. 4) písm.) j) stanov Kolégium, ktoré je povinné po doručení žiadosti záujemcu zaradiť do programu svojho najbližšieho zasadnutia hlasovanie o prijatí záujemcu za člena. Žiadosť záujemcu o členstvo v ZBK musí obsahovať okrem základných informácií o záujemcovi aj:

a) dôvod, pre ktorý žiada o členstvo,

b) predstavy o spolupráci s ostatnými členmi v rámci orgánov ZBK,

c) zámery žiadateľa v kartovom obchode,

d) vyhlásenie žiadateľa o členstvo, že pristupuje k stanovám ZBK.

3) Členstvo v ZBK vzniká okamihom schválenia člena Kolégiom.

4) Členstvo v ZBK zaniká:

a) uplynutím výpovednej lehoty. Člen môže členstvo v ZBK vypovedať písomnou výpoveďou z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu, pričom výpovedná lehota je 1 mesiac a začína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede a skončí sa uplynutím posledného dňa príslušného kalendárneho mesiaca. Výpoveď musí byť doručená ZBK doporučeným listom. Predseda bez zbytočného odkladu oznámi výpoveď člena ostatným členom. Výpoveď nadobúda účinnosť uplynutím výpovednej lehoty.

b) vylúčením člena. Člen môže byť vylúčený zo ZBK len na základe rozhodnutia Kolégia z nasledujúcich dôvodov:

i) ak porušuje členské povinnosti určené Kolégiom,

ii) ak mešká s platením poplatkov pre ZBK po dobu dlhšiu ako 60 dní,

iii) ak poškodzuje záujmy ostatných členov,

iv) ak koná proti cieľom a záujmom ZBK.

Pokiaľ vylúčený člen nebol prítomný pri hlasovaní Kolégia o jeho vylúčení, Predseda bezodkladne po prijatí rozhodnutia Kolégia písomne oznámi toto rozhodnutie aj vylúčenému členovi.

c) zrušením člena s likvidáciou. Pri zrušení člena s likvidáciou členstvo v ZBK zaniká dňom vstupu člena do likvidácie.

d) zrušením člena bez likvidácie. Pri zrušení pôvodného člena bez likvidácie prechádzajú na jeho právneho nástupcu práva a povinnosti vyplývajúce z členstva v ZBK v rozsahu určenom v rozhodnutí príslušného orgánu spoločnosti o zlúčení, splynutí alebo rozdelení člena, prípadne dojednanom v zmluve o predaji podniku alebo časti podniku. To všetko však len za podmienky, že právny nástupca je členom ZBK alebo aspoň spĺňa predpoklady pre členstvo a Kolégium na základe jeho žiadosti na najbližšom zasadaní rozhodne o jeho prijatí. Inak členstvo v ZBK zaniká dňom zrušenia člena.

e) vyhlásením konkurzu na majetok člena, a to dňom vyhlásenia konkurzu na majetok člena, alebo dňom povolenia reštrukturalizácie člena.

f) zánikom ZBK.

5) Výkonný výbor vedie zoznam členov, ktorý obsahuje ich identifikačné a kontaktné údaje (e-mail a telefonický kontakt).


Článok V

Práva a povinnosti člena

1) Člen má právo najmä:

a) zúčastňovať sa a hlasovať na rokovaní Kolégia,

b) zúčastňovať sa na rokovaní Výkonného výboru,

c) navrhovať a voliť Predsedu a Podpredsedu a členov Výkonného výboru, predsedov vytvorených komisií,

d) predkladať návrhy, odporúčania a pripomienky k činnosti ZBK,

e) nahliadať do dokumentov ZBK,

f) zúčastniť sa aj na iných kartových programoch, pokiaľ tým nebudú poškodené záujmy ZBK alebo jednotlivých členov ZBK,

g) podieľať sa na riadení a kontrole činnosti ZBK,

h) zúčastňovať sa činností orgánov ZBK, pracovných skupín, programov, výborov a komisií, ku ktorým bol rozhodnutím Výkonného výboru prizvaný, pričom má právo poradného hlasu počas účasti na týchto zasadnutiach,

i) v prípade poskytnutia štatistických údajov kancelárii ZBK recipročne využívať štatistické informácie ZBK súvisiace z oblasťou platobných kariet pre svoju internú potrebu a k týmto údajom pristupovať ako k dôvernej informácií,

j) aktívne sa podieľať na plnení cieľov, úloh ZBK a na práci v komisiách,

k) vystúpiť zo ZBK.

2) Člen je povinný najmä:

a) dodržiavať tieto stanovy, rozhodnutia jeho orgánov a ďalšie jeho predpisy,

b) platiť včas poplatky stanovené Kolégiom,

c) k všetkým údajom poskytnutým od členov pristupovať ako k dôvernej informácií.


Článok VI

Orgány ZBK

1) Orgánmi ZBK sú:

a) Kolégium,

b) Výkonný výbor,

c) Predseda a Podpredseda.

2) Na zabezpečenie činnosti ZBK sa zriaďujú:

a) Kancelária ZBK,

b) stále alebo dočasné komisie.


Článok VII

Kolégium

1) Kolégium je najvyšším orgánom ZBK (ďalej len „Kolégium“). Tvoria ho všetci členovia. V prípade zastupovania člena na Kolégiu splnomocneným zástupcom musí byť plná moc udelená písomne. Písomné plné moci, ktoré platia až do odvolania, odovzdajú splnomocnení zástupcovia Predsedovi.

2) Do pôsobnosti Kolégia patrí rokovanie a rozhodovanie o všetkých otázkach súvisiacich s činnosťou ZBK, najmä:

a) o zmene týchto stanov,

b) o schválení volebného poriadku orgánov ZBK,

c) o voľbe a odvolaní členov Výkonného výboru a voľbe a odvolaní Predsedu a Podpredsedu,

d) o znížení alebo rozšírení počtu členov Výkonného výboru,

e) o voľbe a odvolaní predsedu a členov komisií,

f) o znížení alebo rozšírení počtu členov v komisiách,

g) o schválení návrhu rozpočtu, ročnej účtovnej závierky a výsledkov hospodárenia, ako aj výsledkov kontroly,

h) o schválení poplatkov platených členmi podľa článku XIII týchto stanov,

i) o stanovení smerovania ďalšieho rozvoja ZBK,

j) o prijímaní nových členov,

k) o vylúčení člena,

l) o stratégii základných aktivít ZBK,

m) o stratégii vo vzťahu k partnerom ZBK,

n) o schválení, zmene a doplnení vypracovaných predpisov a odporúčaní,

o) o spôsobe a podmienkach vytvárania odborných platených orgánov ZBK,

p) o zmene a zrušení ZBK, v prípade zrušenia ZBK s likvidáciou vymenuje likvidátora a schvaľuje jeho odmenu,

q) o vymenovaní audítora,

r) o odmeňovaní alebo udeľovaní iných výhod členom orgánov ZBK,

s) rozhodnutie o ďalších návrhoch, ktoré si Kolégium vyhradí.

3) Kolégium zvoláva Predseda na základe rozhodnutia Výkonného výboru a to minimálne 2 krát v kalendárnom roku. Predseda je povinný vždy zvolať mimoriadne zasadnutie Kolégia na návrh aspoň 1/3 všetkých členov ZBK a to tak, aby sa Kolégium konalo najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia návrhu; súčasťou návrhu na zvolanie Kolégia musí byť aj navrhovaný program mimoriadneho zasadnutia Kolégia. Pozvánka na zasadnutie Kolégia musí obsahovať navrhovaný program, čas a miesto konania Kolégia a musí byť odoslaná členom ZBK minimálne 10 dní pred dňom konania Kolégia.

4) Rokovania Kolégia vedie Predseda, v jeho neprítomnosti Podpredseda, prípadne iný člen Výkonného výboru, ktorý súčasne organizuje hlasovanie o jednotlivých bodoch programu. Dopĺňať program zvolaného Kolégia je možné len v prípade, ak sú prítomní všetci členovia ZBK a všetci súhlasia s doplnením programu.

5) Kolégium rozhoduje o všetkých otázkach, ktoré patria do jeho pôsobnosti hlasovaním. Každý člen má pri hlasovaní na zasadnutí Kolégia jeden hlas.

6) Kolégium je uznášaniaschopné, ak sú prítomné 2/3 jeho členov. Kolégium rozhoduje prostou väčšinou hlasov zúčastnených členov s výnimkou hlasovania:

a) o zmene týchto stanov,

b) o zrušení ZBK a v prípade zrušenia ZBK s likvidáciou o menovaní likvidátora a o jeho odmene,

kedy je na prijatie rozhodnutia potrebný súhlas ¾ väčšiny hlasov všetkých členov banka; ďalej s výnimkou hlasovania:

c) o prijímaní nových členov a o vylúčení člena zo ZBK,

d) o mimoriadnom členskom príspevku,

kedy je na prijatie rozhodnutia potrebný súhlas 2/3 väčšiny hlasov všetkých členov.

Člen nemôže vykonávať jeho hlasovacie právo, ak Kolégium rozhoduje o jeho vylúčení a na hlas takéhoto člena sa neprihliada. Člen, ktorý sa zdrží hlasovania, sa považuje za hlasujúceho člena.

7) Ak je v období medzi dvomi zasadaniami Kolégia, zvolávanými podľa odseku odseku 3) tohto článku, potrebné rozhodnúť o otázke, ktorá patrí do pôsobnosti Kolégia, môže byť o nej rozhodnuté aj bez zvolania Kolégia, pričom členovia hlasujú písomnou formou (per rollam). O potrebe hlasovania týmto spôsobom rozhoduje Výkonný výbor, ktorý môže dať hlasovať písomnou formou o všetkých otázkach patriacich do pôsobnosti Kolégia. Ak Výkonný výbor rozhodne o hlasovaní písomnou formou, zašle všetkým členom ZBK návrh rozhodnutia poštou doporučenou zásielkou, prípadne e-mailom na e-mailovú adresu člena uvedenú v zozname členov, pričom v takom prípade im pošle návrh rozhodnutia vo formáte scanu dokumentu (formát pdf), podpísaného Predsedom. Návrh rozhodnutia musí obsahovať lehotu, v ktorej má byť vyjadrenie členov, či s ním súhlasia alebo nesúhlasia, doručené ZBK. Lehota nesmie byť kratšia, ako 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia návrhu rozhodnutia. Vyjadrenie musí byť v tejto lehote doručené ZBK. Členovia hlasujú písomnou formou alebo e-mailom formou zaslania scanu vyjadrenia, pričom vyjadrenie hlasujúceho člena musí obsahovať vyjadrenie, či s návrhom rozhodnutia súhlasí alebo nesúhlasí a musí byť podpísané štatutárnym orgánom hlasujúceho člena; v prípade zaslania vyjadrenia e-mailom musí byť podpísané minimálne zdokonaleným elektronickým podpisom. Ak sa člen nevyjadrí v danej lehote, má sa za to, že s návrhom nesúhlasí. Po uplynutí lehoty na vyjadrenie Predseda vyhodnotí výsledky hlasovania a do 5 pracovných dní od uplynutia lehoty na vyjadrenie oznámi členom, či bol návrh rozhodnutia prijatý alebo nie. Oznámenie môže byť uskutočnené písomne alebo e-mailom.

8) Výkonný výbor sa môže uzniesť na zvolaní a zasadnutí Kolégia prostredníctvom elektronických prostriedkov vzdialeného prístupu; tento postup nie je možný v prípade, ak je na programe voľba tajným hlasovaním. V takom prípade zašle Výkonný výbor členom Kolégia pozvánku e-mailom na e-mailovú adresu člena, uvedenú v zozname členov, obsahujúcu dátum a čas konania zasadnutia, jeho program a ktorého súčasťou bude súčasne link (aktívny odkaz) na pripojenie sa prostredníctvom aplikácie, umožňujúcej uskutočňovanie stretnutí prostredníctvom elektronických prostriedkov vzdialeného prístupu (napr. aplikácia Microsoft TEAMS a pod.); aplikácia musí byť voľne prístupná, bez potreby platenia poplatkov a musí byť spustiteľná v operačných systémoch WINDOWS, LINUX alebo macOS a musí umožňovať obrazové a/alebo zvukové pripojenie osoby, konajúcej za člena.

9) V prípade, ak sa uskutočňuje zasadnutie Kolégia s použitím elektronických prostriedkov vzdialeného prístupu, považujú sa členovia, ktorí sa pripojili prostredníctvom vzdialeného prístupu za prítomných.

10) Hlasovanie na takomto zasadnutí, uskutočnenom použitím elektronických prostriedkov vzdialeného prístupu je možné len za podmienky, že aplikácia umožňuje vykonať zvukový záznam z takéhoto hlasovania. Hlasovanie v takom prípade prebieha tak, že Predseda alebo ním poverená osoba prednesie návrh na prijatie uznesenia a vyzve pripojených členov Kolégia na hlasovanie. Členovia Kolégia hlasujú postupne tak, že uvedú svoje meno a priezvisko, názov člena, za ktorého konajú a zreteľne uvedú, či s navrhovaným uznesením súhlasia, nesúhlasia, alebo sa zdržujú hlasovania. Po hlasovaní všetkých prítomných členov oznámi Predseda alebo ním poverená osoba zreteľne výsledok hlasovania.

11) V prípade, ak v priebehu hlasovania vypadne niektorému členovi elektronické spojenie a toto nebude obnovené do ukončenia hlasovania o danom návrhu uznesenia, považuje sa pre účely hlasovania o tomto návrhu uznesenia za neprítomného a nezapočítava sa do kvóra pre uznášaniaschopnosť.

12) Členovia Kolégia môžu na začiatku takéhoto zasadnutia odsúhlasiť, že pre účely hlasovania sa budú používať prostriedky, ktoré sú súčasťou aplikácie, používanej pre zasadnutie Kolégia použitím elektronických prostriedkov vzdialeného prístupu za podmienky, že tieto prostriedky umožňujú zachytiť a archivovať výsledky hlasovania.

13) O zasadnutí Kolégia sa spíše zápisnica, ktorá obsahuje prijaté rozhodnutia a výsledky hlasovania, ako aj vyjadrenie člena, ktorý požiadal, aby bolo zachytené v zápisnici. Zápisnicu podpisuje Predseda, prípadne Podpredseda v neprítomnosti Predsedu. Zápisnica sa uloží v elektronickej podobe na webovej stránke ZBK v privátnej zóne, prístupnej pre členov a členom sa zašle e-mailová notifikácia o uložení zápisnice.


Článok VIII

Výkonný výbor

1) Výkonný výbor riadi činnosť ZBK medzi zasadnutiami Kolégia (ďalej len „Výkonný výbor“). Zabezpečuje plnenie odborných, operatívnych, metodických a ďalších úloh stanovených Kolégiom.

2) Výkonný výbor je volený Kolégiom, a to na trojročné funkčné obdobie v tajných priamych voľbách; v prípade, ak počas riadneho funkčného obdobia Výkonného výboru zanikne niektorému z jeho členov funkcia podľa odseku 11 tohto článku stanov alebo Výkonný výbor nebude mať dostatočný počet členov (podľa prvej vety ďalšieho odseku), Predseda bezodkladne zvolá Kolégium, na ktorom sa vykoná doplňujúca voľba nového člena (nových členov) Výkonného výboru na obdobie do skončenia riadneho funkčného obdobia Výkonného výboru.

3) Výkonný výbor má minimálne 5 členov. Minimálne 3 členovia Výkonného výboru sú volení z člena banka; v prípade, ak počet kandidátov na členov Výkonného výboru navrhnutých členmi banka nedosiahne počet 3 kandidátov, môže Kolégium zvoliť členov Výkonného výboru z navrhnutých kandidátov bez dodržania pravidla uvedeného pred bodkočiarkou, príp. s menším počtom členov výkonného výboru podľa rozhodnutia Kolégia na jeho zasadnutí. Podrobnosti o voľbe upraví volebný poriadok, ktorý schvaľuje Kolégium.

4) Činnosť Výkonného výboru riadi jeho Predseda, ktorý zvoláva jeho zasadnutia podľa potreby, najmenej 4 krát ročne; v prípade neprítomnosti ho zastupuje Podpredseda. Predsedu a Podpredsedu volí a odvoláva Kolégium v súlade s článkom IX týchto stanov. Predseda je povinný zvolať Výkonný výbor aj na podnet ktoréhokoľvek člena Výkonného výboru, ak s tým súhlasí nadpolovičná väčšina členov Výkonného výboru.

5) Výkonný výbor prerokúva, pripravuje a zabezpečuje najmä:

a) návrhy ročného rozpočtu, výsledky hospodárenia ZBK,

b) návrhy na prijatie alebo odmietnutie žiadosti o prijatie záujemcu za člena,

c) návrhy na vylúčenie člena zo ZBK,

d) návrhy smeru ďalšieho rozvoja ZBK,

e) návrhy výšky poplatkov platených členmi,

f) podávanie ďalších návrhov Kolégiu týkajúcich sa činnosti a pôsobenia ZBK,

g) návrhy školení a seminárov a ich organizovanie,

h) delegovanie zástupcu ZBK do iných spoločností, komisií, poradných orgánov a iných inštitúcií,

i) vypracovanie kandidátky na voľby do orgánov ZBK,

j) rozhodovanie o prizývaní tretích strán na rokovanie orgánov a komisií ZBK pri riešení zložitých technických, prevádzkových, metodických alebo iných odborných problémov podľa svojej úvahy alebo na návrh ktoréhokoľvek z členov,

k) a rozhoduje o všetkých otázkach, ktoré nie sú týmito stanovami zverené do pôsobnosti iných orgánov.

Pozvánka na zasadnutie Výkonného výboru musí obsahovať navrhovaný program a miesto a čas konania Výkonného výboru a musí byť odoslaná členom Výkonného výboru na ich e-mailové adresy minimálne 3 dni pred navrhovaným termínom zasadnutia Výkonného výboru; členovia Výkonného výboru môžu súhlasiť so skrátením tejto lehoty. Výkonný výbor sa môže schádzať a rozhodovať aj prostredníctvom elektronických prostriedkov vzdialeného prístupu; v takom prípade je súčasťou pozvánky link (aktívny odkaz) na pripojenie sa prostredníctvom aplikácie, umožňujúcej uskutočňovanie stretnutí prostredníctvom elektronických prostriedkov vzdialeného prístupu (napr. aplikácia Microsoft TEAMS a pod.); aplikácia musí byť voľne prístupná, bez potreby platenia poplatkov a musí byť spustiteľná v operačných systémoch WINDOWS, LINUX alebo macOS a musí umožňovať obrazové a/alebo zvukové pripojenie člena Výkonného výboru.

6) Zasadnutia Výkonného výboru má právo sa zúčastniť každý člen. V prípade, ak sa uskutočňuje zasadnutie Výkonného výboru s použitím elektronických prostriedkov vzdialeného prístupu, považujú sa členovia Výkonného výboru, ktorí sa pripojili prostredníctvom vzdialeného prístupu, za prítomných. Ak je v období medzi dvomi zasadaniami Výkonného výboru potrebné rozhodnúť o otázke, ktorá patrí do pôsobnosti Výkonného výboru, môže byť o nej rozhodnuté aj bez zvolania Výkonného výboru, pričom členovia hlasujú písomnou formou (per rollam). O potrebe hlasovania týmto spôsobom rozhoduje Predseda, ktorý môže dať hlasovať písomnou formou o všetkých otázkach patriacich do pôsobnosti Výkonného výboru. Ak Predseda rozhodne o hlasovaní písomnou formou, zašle všetkým členom Výkonného výboru návrh rozhodnutia poštou doporučenou zásielkou, prípadne e-mailom na e-mailovú adresu člena uvedenú v zozname členov, pričom v takom prípade im pošle návrh rozhodnutia vo formáte scanu dokumentu (formát pdf), podpísaného Predsedom. Návrh rozhodnutia musí obsahovať lehotu, v ktorej má byť vyjadrenie členov, či s ním súhlasia alebo nesúhlasia, doručené ZBK. Lehota nesmie byť kratšia, ako 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia návrhu rozhodnutia. Vyjadrenie musí byť v tejto lehote doručené ZBK. Členovia hlasujú písomnou formou alebo e-mailom formou zaslania scanu vyjadrenia, pričom vyjadrenie hlasujúceho člena musí obsahovať vyjadrenie, či s návrhom rozhodnutia súhlasí alebo nesúhlasí a musí byť podpísané štatutárnym orgánom hlasujúceho člena; v prípade zaslania vyjadrenia e-mailom musí byť podpísané minimálne zdokonaleným elektronickým podpisom. Ak sa člen nevyjadrí v danej lehote, má sa za to, že s návrhom nesúhlasí. Po uplynutí lehoty na vyjadrenie Predseda vyhodnotí výsledky hlasovania a do 5 pracovných dní od uplynutia lehoty na vyjadrenie oznámi členom, či bol návrh rozhodnutia prijatý alebo nie. Oznámenie môže byť uskutočnené písomne alebo e-mailom.

7) Výkonný výbor rozhoduje o otázkach patriacich do jeho pôsobnosti hlasovaním. Každý člen Výkonného výboru má pri hlasovaní jeden hlas. V prípade zasadnutia, uskutočneného použitím elektronických prostriedkov vzdialeného prístupu je možné hlasovanie len za podmienky, že aplikácia umožňuje vykonať zvukový záznam z takéhoto hlasovania. Hlasovanie v takom prípade prebieha tak, že Predseda alebo ním poverená osoba prednesie návrh na prijatie uznesenia a vyzve pripojených členov Výkonného výboru na hlasovanie. Členovia Výkonného výboru hlasujú postupne tak, že uvedú svoje meno a priezvisko a zreteľne uvedú, či s navrhovaným uznesením súhlasia, nesúhlasia, alebo sa zdržujú hlasovania. Po hlasovaní všetkých prítomných členov oznámi Predseda alebo ním poverená osoba zreteľne výsledok hlasovania.

8) Výkonný výbor je uznášaniaschopný, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov, pričom vždy musí byť prítomný Predseda alebo Podpredseda. Rozhodnutia Výkonného výboru sú prijaté, ak za ne hlasuje nadpolovičná väčšina prítomných členov. Pri rovnosti hlasov má Predseda, a v jeho neprítomnosti Podpredseda, rozhodujúci hlas. V prípade, ak v priebehu hlasovania použitím elektronických prostriedkov vzdialeného prístupu vypadne niektorému členovi elektronické spojenie a toto nebude obnovené do ukončenia hlasovania o danom návrhu uznesenia, považuje sa pre účely hlasovania o tomto návrhu uznesenia za neprítomného a nezapočítava sa do kvóra pre uznášaniaschopnosť. Členovia Výkonného výboru môžu na začiatku takéhoto zasadnutia odsúhlasiť, že pre účely hlasovania sa budú používať prostriedky, ktoré sú súčasťou aplikácie, používanej pre zasadnutie Výkonného výboru použitím elektronických prostriedkov vzdialeného prístupu za podmienky, že tieto prostriedky umožňujú zachytiť a archivovať výsledky hlasovania.

9) O zasadnutí Výkonného výboru sa spíše zápisnica, ktorá obsahuje prijaté rozhodnutia a výsledky hlasovania, ako aj vyjadrenie člena, ktorý požiadal, aby bolo zachytené v zápisnici. Zápisnicu podpisuje Predseda, prípadne Podpredseda v neprítomnosti Predsedu. Zápisnica sa uloží v elektronickej podobe na webovej stránke ZBK v privátnej zóne, prístupnej pre členov a členom sa zašle e-mailová notifikácia o uložení zápisnice.

10) Výkonný výbor sa za svoju činnosť zodpovedá Kolégiu.

11) Členstvo vo Výkonnom výbore zaniká:

a) uplynutím funkčného obdobia,

b) vzdaním sa funkcie, pričom vzdanie sa musí byť písomné a doručené ZBK, alebo urobené ústne do zápisnice na zasadnutí Kolégia alebo Výkonného výboru,

c) odvolaním z funkcie,

d) úmrtím,

e) skončením pracovného pomeru člena výkonného výboru u člena ZBK, ktorý ho navrhol do výkonného výboru alebo zánikom plnej moci udelenej mu členom.


Článok IX

Predseda a Podpredseda

1) Predseda ZBK (ďalej len „Predseda“) je volený Kolégiom z radov členov Výkonného výboru na 3 ročné volebné obdobie v tajných a priamych voľbách v súlade s volebným poriadkom, schváleným Kolégiom. Predseda je zároveň aj predsedom Výkonného výboru. V prípade, ak je za Predsedu zvolený kandidát z členov banka, musí byť Podpredsedom kandidát z členov nebanka. V prípade, ak je za Predsedu zvolený kandidát z členov nebanka, musí byť Podpredsedom kandidát z členov banka. Podrobnosti upraví volebný poriadok.

2) Podpredseda ZBK (ďalej len „Podpredseda“) je volený Kolégiom z radov členov Výkonného výboru na 3 ročné volebné obdobie v tajných a priamych voľbách v súlade s volebným poriadkom, schváleným Kolégiom. Podpredseda je zároveň aj podpredsedom Výkonného výboru. V prípade neprítomnosti Predsedu ho zastupuje Podpredseda, a to vo všetkých veciach zverených Predsedovi do pôsobnosti týmito stanovami, Kolégiom alebo Výkonným výborom.

3) Predseda a Podpredseda sú štatutárnym orgánom ZBK a konajú navonok vo všetkých veciach menom ZBK, každý samostatne. Za ZBK koná Predseda alebo Podpredseda tak, že k napísanému alebo vytlačenému menu ZBK a označeniu svojej funkcie pripojí vlastnoručný podpis.

4) Predseda a Podpredseda zodpovedajú za svoju činnosť Výkonnému výboru a Kolégiu a sú povinní postupovať v súlade s ich rozhodnutiami.

5) Funkcia Predsedu a Podpredsedu zaniká:

a) uplynutím funkčného obdobia; v prípade, ak pre ďalšie funkčné obdobie nebude zvolený nový Predseda alebo Podpredseda, doterajší Predseda alebo Podpredseda pokračujú vo výkone funkcie až do zvolenia nového Predsedu alebo Podpredsedu,

b) vzdaním sa funkcie, pričom vzdanie sa musí byť písomné a doručené ZBK, alebo urobené ústne do zápisnice na zasadnutí Kolégia alebo Výkonného výboru,

c) odvolaním z funkcie,

d) úmrtím,

e) skončením pracovného pomeru Predsedu alebo Podpredsedu u člena ZBK, ktorý ho navrhol do výkonného výboru, alebo zánikom plnej moci udelenej mu členom.


Článok X

Komisie ZBK

1) Výkonný výbor môže ako svoje poradné orgány zriaďovať stále alebo dočasné odborné komisie. Predmet činnosti určuje komisiám Výkonný výbor.

2) Komisiu riadi predseda alebo podpredseda, ktorých volia členovia komisie na jej prvom zasadnutí, ktoré zvoláva Výkonný výbor. Členmi komisie môžu byť len zástupcovia členov, pričom za účelom výkonu činnosti komisie môžu byť prizývané aj tretie osoby – nečlenovia ZBK. O prizvaní tretích osôb rozhoduje predseda a v jeho neprítomnosti podpredseda komisie.

3) Za činnosť komisie a plnenie jej úloh zodpovedá predseda komisie Výkonnému výboru. Komisia zasadá spravidla 4 x ročne.

4) Predseda komisie, v jeho neprítomnosti podpredseda komisie, zabezpečí zo zasadnutia vyhotovenie záznamu, ktorého distribúciu všetkým členom komisie zabezpečí Kancelária ZBK písomnou alebo elektronickou formou.


Článok XI

Kancelária ZBK

1) Kanceláriu ZBK riadi jej Manažér, ktorý je vybraný Predsedom na základe výberového konania.

2) Manažér ZBK (ďalej len „Manažér“) zabezpečuje plnenie odborných, operatívnych, metodických a ďalších úloh delegovaných Kolégiom alebo Výkonným výborom alebo Predsedom. Je zodpovedný za činnosť kancelárie ZBK.

3) Manažér sa zúčastňuje na rokovaní Výkonného výboru a rokovaní Kolégia. Manažér kancelárie nemá hlasovacie právo pri hlasovaní Výkonného výboru a Kolégia.

4) Do pôsobnosti Manažéra patria nasledovné činnosti:

a) organizačné zabezpečovanie zasadaní Kolégia a Výkonného výboru,

b) zvolávanie a koordinácia činnosti komisií ZBK patriacich do jeho pôsobnosti,

c) komunikácia s médiami,

d) zhromažďovanie požiadaviek jednotlivých členov ZBK súvisiacich s oblasťou rozvoja a podpory kartového obchodu,

e) spolupráca s členmi v oblasti riadenia kartového rizika,

f) podávanie priebežných informácií o aktivitách ZBK, spracovanie a distribúcia štatistických údajov,

g) koordinácia reklamných a propagačných aktivít ZBK,

h) distribúcia zápisov a materiálov z jednotlivých rokovaní, porád, zasadnutí na pôde ZBK,

i) organizačné zabezpečovanie školení, seminárov, prezentácií pre členov, príp. na základe odsúhlasenia Výkonného výboru i pre tretie osoby,

j) príprava podkladov pre návrh plánu činnosti ZBK a rozpočtu ZBK,

k) vybavovanie korešpondencie s domácimi a medzinárodnými subjektmi,

l) iné činnosti, ktorými bude poverený Kolégiom alebo Výkonným výborom.


Článok XII

Hospodárenie ZBK

1) ZBK hospodári podľa schváleného rozpočtu v súlade so všeobecne záväznými predpismi. Je neziskovou organizáciou, ktorá za svoje záväzky zodpovedá celým svojim majetkom.

2) Rozpočtové príjmy tvoria poplatky od členov, dobrovoľné príspevky, osobitné príspevky zo zákona, prípadné dary, dotácie a iné príjmy, na ktoré má ZBK oprávnenie.

3) Za plnenie rozpočtu a hospodárenie v súlade s uznesením Kolégia zodpovedá Výkonný výbor.

4) Kontrolu hospodárenia ZBK vykonáva audítor menovaný Kolégiom najmenej raz do roka. Výsledky kontroly schvaľuje Kolégium.

5) Hospodárskym rokom je kalendárny rok.

6) Finančné prostriedky sú používané na zabezpečenie činnosti ZBK, najmä:

a) propagáciu a rozvoja platobných kariet v SR,

b) organizovanie a zabezpečovanie odborných seminárov a školení za účelom získania nových poznatkov v oblasti platobných kariet,

c) usporiadanie Kolégií, Výkonného výboru a ďalších spoločenských akcií členov ZBK za účelom vzájomnej výmeny skúseností a zlepšenia spolupráce,

d) prevádzku Kancelárie ZBK,

e) zabezpečenie spoločenských akcií ZBK,

f) ostatné činnosti podporujúce rozvoj platobných kariet odsúhlasené Kolégiom.

7) Finančné prostriedky ZBK sú uložené na účte v banke.

8) Právo disponovať s finančnými prostriedkami na účte ZBK majú Predseda a Podpredseda samostatne. S pokladničnou hotovosťou a ostatnými zverenými prostriedkami disponuje Manažér, ktorý zodpovedá za ich hospodárne vynakladanie.

9) Predseda a Podpredseda sú povinní o používaní a o nakladaní s finančnými prostriedkami priebežne informovať Výkonný výbor, ktorý zodpovedá za hospodárenie s majetkom ZBK podľa stanoveného rozpočtu. Zodpovedá za riadnu evidenciu majetku, hospodárne vynakladanie finančných prostriedkov a ich účelné využitie.


Článok XIII

Poplatky

1) Členovia sú povinní prispievať na činnosť ZBK a podieľať sa na úhrade nákladov formou:

a) jednorazového vstupného poplatku; každý člen pristupujúci do ZBK po vzniku ZBK je povinný zaplatiť jednorazový vstupný poplatok,

b) ročného členského poplatku, splatný v lehote splatnosti, uvedenej na faktúre, ktorá musí byť minimálne 30 dní,

c) mimoriadneho príspevku; Kolégium môže v priebehu hospodárskeho roka schváliť mimoriadny príspevok. Mimoriadny príspevok slúži na finančné krytie mimoriadnych aktivít ZBK, ktoré neboli schválené v rozpočte na príslušný rok, ale boli schválené dodatočne na návrh Výkonného výboru. Na financovanie takýchto mimoriadnych aktivít prispievajú všetci členovia podielom, ako rozhodne Kolégium. O mimoriadnom členskom príspevku rozhodne na návrh Výkonného výboru Kolégium hlasovaním podľa článku VII odsek 6 týchto stanov,

(spolu ďalej len „poplatky“).

2) Všetky poplatky hradia členovia na bežný účet ZBK a to do 30 dní od doručenia písomnej výzvy Predsedu, ak nie je v týchto stanovách uvedené inak. Výzvu na zaplatenie jednorazového vstupného poplatku odošle Predseda do 30 dní od prijatia člena. V prípade vzniku členstva v priebehu kalendárneho roka platí nový člen poplatok za daný kalendárny rok v alikvótnej výške. V prípade zániku členstva sa už zaplatený ročný členský poplatok, prípadne jeho časť, nevracia.

3) Výška členských poplatkov sa riadi schváleným ročným rozpočtom ZBK.

4) Pri zániku členstva sa poplatok zaplatený členom nevracia. Ak poplatok v čase zániku členstva nebol zaplatený, hoci lehota splatnosti uplynula, Predseda zabezpečí jeho vymáhanie od člena, ktorého členstvo v ZBK zaniklo.

5) V prípade nezaplatenia príslušného ročného členského príspevku členom v lehote jeho splatnosti, je člen, ktorý je v omeškaní, povinný zaplatiť ZBK úrok z omeškania vo výške pre hlavné refinančné operácie vyhlasovanej ECB platnej v prvý deň začatia omeškania zvýšený o 10 % p. a. Ak nebude ročný členský príspevok členom zaplatený do 60 dní odo dňa jeho splatnosti, je nesplnenie tejto povinnosti dôvodom na vylúčenie člena zo ZBK. Počas trvania omeškania člena so zaplatením príslušného ročného členského príspevku je ZBK oprávnené neposkytovať členovi tie služby a výhody, ktorých poskytovanie je s členstvom spojené (napr. odmietnuť prístup k tým informáciám, ktoré ZBK v rámci svojej činnosti poskytuje svojim členom prístupom cez svoju intranetovú webovú stránku, pričom po dodatočnom uhradení členského príspevku bude prístup člena k takýmto informáciám obnovený).


Článok XIV

Riešenie škôd a strát

1) Ak spôsobí ZBK škodu niektorému zo svojich členov alebo inej osobe (alebo ak je spôsobená škoda ZBK), podieľajú sa na náhrade škody všetci členovia rovnakým dielom.

2) V prípade, keď sa preukáže, ktorý člen škodu zavinil, nárok na náhradu škody si poškodený uplatní u toho člena v zmysle príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov.

3) Na riešenie škôd môže Kolégium vytvoriť komisiu pre riešenie škôd ako svoj poradný orgán.


Článok XV

Partneri ZBK

1) ZBK môže za účelom napĺňania a financovania predmetu svojej činnosti vstupovať do partnerstva s tretími osobami.

2) ZBK môže na presne definované časové obdobie prideliť partnerom nasledovné štatúty: Hlavný Partner, Odborný Partner, Partner, Partner Projektu a iné typy Partnerstva. Maximálny počet Hlavných Partnerov v definovanom časovom období je dvaja. Člen sa môže stať Partnerom Projektu za rovnakých podmienok ako ostatní Partneri.

3) Partnerstvá uzatvára ZBK výlučne na presne definované časové obdobia a za podmienok, ktoré schvaľuje Kolégium. Schválenie podmienok pre štatút Partner Projektu a iné typy Partnerstva je v kompetencii Výkonného výboru alebo Predsedu. Partnerstvá uzatvára ZBK za účelom financovania svojich činností alebo konkrétnych projektov. Partnerstvo bez finančného plnenia zo strany Partnera ZBK je neprípustné.

4) Hlavnému Partnerovi náleží počas obdobia jeho partnerstva:

a) právo aktívne sa zúčastňovať na aktivitách a činnosti ZBK, najmä spolupracovať pri edukačnej činnosti ZBK a v oblasti rozvoja platobných kariet na Slovensku,

b) reklamné plnenie zo strany ZBK, zohľadňujúce výšku jeho finančného plnenia a to najmä: umiestnenie loga partnera na všetkých podujatiach organizovaných ZBK, na web stránke ZBK a iných materiáloch ZBK,

c) právo bezplatnej prezentácie svojich služieb a produktov na podujatiach organizovaných ZBK,

d) recipročný prístup k štatistickým údajom ZBK,

e) právo uvádzať logo ZBK spolu s textom „Hlavný partner ZBK“ na materiáloch partnera,

f) právo v prípade záujmu a za podmienok stanovených Kolégiom prednostne získať štatút Hlavného Partnera aj v nasledujúcom období.

5) Partnerovi náleží počas obdobia jeho partnerstva:

a) právo aktívne sa zúčastňovať na aktivitách a činnosti ZBK, najmä spolupracovať pri edukačnej činnosti ZBK a v oblasti rozvoja platobných kariet na Slovensku,

b) reklamné plnenie zo strany ZBK, zohľadňujúce výšku jeho finančného plnenia a to najmä: umiestnenie loga partnera na všetkých podujatiach organizovaných ZBK, na web stránke ZBK a iných materiáloch ZBK,

c) právo bezplatnej prezentácie svojich výrobkov alebo služieb na podujatiach organizovaných ZBK – 1 krát ročne,

d) recipročný prístup k štatistickým údajom ZBK,

e) právo uvádzať logo ZBK spolu s textom: „Partner ZBK“ na materiáloch partnera.

6) Partnerovi Projektu počas trvania daného projektu náleží:

a) právo aktívne sa zúčastňovať na aktivitách a činnosti ZBK súvisiacich s daným projektom, najmä spolupracovať pri edukačnej činnosti ZBK a v oblasti rozvoja platobných kariet na Slovensku,

b) reklamné plnenie zo strany ZBK, zohľadňujúce výšku jeho finančného plnenia a to najmä: prezentácia loga partnera počas trvania projektu a to najmä v priestoroch prezentácii a na pozvánkach právo bezplatnej prezentácie svojich výrobkov alebo služieb počas daného projektu, ak to charakter daného projektu umožňuje.

7)Odborný partner má rovnaké práva ako Partner Projektu.


Článok XVI

Zánik ZBK

1) ZBK sa ruší rozhodnutím Kolégia. Ak sa ZBK ruší bez právneho nástupcu, Kolégium súčasne menuje likvidátora, ktorý vykoná likvidáciu ZBK podľa tohto článku stanov. Kolégium môže určiť, že likvidátorom bude Predseda, ak s tým Predseda súhlasí. Likvidátor má nárok na odmenu vo výške, schválenej Kolégiom. Kolégium môže ustanoviť viacerých likvidátorov a určiť spôsob ich konania. Kolégium je oprávnené kedykoľvek odvolať likvidátora.

2)Likvidátor je povinný postupovať s odbornou starostlivosťou tak, aby čo najrýchlejšie ukončil a vysporiadal všetky existujúce právne vzťahy, pohľadávky a záväzky ZBK. Vstup do likvidácie oznámi všetkým známym veriteľom a dlžníkom ZBK. Likvidátor je počas likvidácie oprávnený konať v mene ZBK samostatne v rozsahu, potrebnom na realizáciu a skončenie likvidácie. Likvidátor zodpovedá za škodu, ktorú spôsobí porušením povinností postupovať v súlade s odbornou starostlivosťou, prípadne porušením právnych predpisov alebo rozhodnutí Kolégia.

3)Likvidátor sa môže svojej funkcie vzdať. Musí tak urobiť písomne a doručiť vzdanie sa funkcie ZBK. Vzdanie sa funkcie je účinné dňom prvého zasadnutia Kolégia, nasledujúceho po doručení vzdania sa funkcie. Ak Kolégium nezasadne do 15 dní po tom, ako bolo vzdanie sa funkcie doručené ZBK, funkcia zaniká uplynutím tejto lehoty.

4)V prípade, ak počas likvidácie bude likvidátor odvolaný, prípadne funkcia likvidátora zanikne z iného dôvodu, ustanoví Kolégium nového likvidátora.

5)Po skončení likvidácie zvolá likvidátor Kolégium, ktorému predloží správu o priebehu likvidácie a návrh na rozdelenie likvidačného zostatku. V prípade, ak likvidátor neskončí likvidáciu do 45 dní od vstupu ZBK do likvidácie, je povinný zvolať bezodkladne Kolégium a informovať ho o dôvodoch, pre ktoré nemohla byť likvidácia skončená vo vyššie uvedenej lehote.

6)Likvidačný zostatok sa rozdelí medzi členov ZBK v pomere výšky poplatkov zaplatených členom od jeho vstupu do ZBK k súčtu poplatkov zaplatených všetkými členmi od vzniku ZBK.

7)V prípade, ak Kolégium správu likvidátora schváli, likvidátor vyplatí kladný likvidačný zostatok členom ZBK v zmysle ich podielov podľa odseku 6 tohto článku stanov a následne podá návrh na výmaz ZBK z registra združení.

8)ZBK zanikne dňom výmazu z registra združení.


Článok XVII

Záverečné ustanovenia

1) Pod pojmom „Dôverná informácia” nachádzajúcim sa v týchto stanovách sa rozumejú najmä informácie, ktoré sú predmetom bankového tajomstva v zmysle zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, ďalej ktoré sú predmetom ochrany osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, všetky zmluvy, finančné a účtovné informácie, informácie o majetku, pohľadávkach a záväzkoch, informácie o programovom vybavení, hodnotiace štúdie a správy, obchodné tajomstvo, know-how, podnikateľské stratégie a plány, informácie, týkajúce sa ZBK a jeho členov.

2) Tieto stanovy nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich schválenia Kolégiom.

3) Každý člen ZBK dostane jeden exemplár stanov.

4) Členovia ZBK sa dohodli, že na doručovanie písomností týkajúcich sa týchto stanov v plnom rozsahu platia ustanovenia zák. č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok v platnom znení. Listiny zasielané doporučene sa považujú pre účely týchto stanov za doručené aj uplynutím posledného dňa úložnej lehoty doporučenej zásielky na pošte zaslanej na adresu strany uvedenú v príslušnom registri ako jej sídlo.

5) Tieto stanovy v celom rozsahu nahrádzajú Stanovy ZBK z 20. júna 2011.

Za správnosť vyhotovenia úplného znenia stanov po zmenách prijatých na zasadnutí Kolégia ZBK konaného dňa 15.12.2021.

Peter Géc,
predseda ZBK

Peter Géc

Peter Géc

Predseda ZBK

EmailWeb
Mária Salamová

Mária Salamová

Podpredseda ZBK

EmailWeb
Katarína Zvarová

Katarína Zvarová

Člen výboru

EmailWeb
Andrea Šipošová

Andrea Šipošová

Člen výboru

EmailWeb
Ingrid Lieskovská

Ingrid Lieskovská

Člen výboru

EmailWeb
Juraj Chomo

Juraj Chomo

Člen výboru

EmailWeb