Štatút súťaže „Deň bez hotovosti“

Preambula

Štatút súťaže „Deň bez hotovosti“ (ďalej len „štatút“) je dokumentom, ktorý podrobne upravuje pravidlá súťaže tak, aby boli presne a zrozumiteľne určené jej podmienky. 

1. Organizátor súťaže

Združenie pre bankové karty,
Dunajská 2304/4, 81108 Bratislava-Staré Mesto, Slovenská republika,
IČO 31750206
(ďalej len „ZBK“)
Súťaž je realizovaná v spolupráci so spoločnosťou Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o., organizačná zložka, so sídlom Business Center IV, Galvaniho 17/C, 821 04 Bratislava, IČO: 45 306 281 (ďalej len „spoločnosť Samsung“).

2. Cieľ súťaže

Cieľom súťaže je podporiť využívanie platobných kariet na Slovensku. 

3. Čas konania súťaže

Súťaž sa uskutoční od 30.10.2023 do 08.11.2023. 

4. Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže

4.1 Súťaže „Deň bez hotovosti“ sa môže zúčastniť každá fyzická osoba, ktorá je držiteľom debetnej karty, kreditnej karty alebo predplatenej karty, ktorej vydavateľom je ktorýkoľvek z nasledujúcich subjektov:
• BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA, pobočka zahraničnej banky
• Citibank Europe plc, pobočka zahraničnej banky 
• Československá obchodná banka, a. s.
• mBank S.A., pobočka zahraničnej banky
• 365 BANK, a.s.
• Prima banka Slovensko, a.s.
• Privatbanka, a.s.
• Slovenská sporiteľňa, a.s
• Tatra banka, a.s.
• UniCredit Bank Slovakia a. s.
• Všeobecná úverová banka, a.s.
• SKPAY, a. s.
(ďalej len „platobná karta“)

4.2 Zo súťaže sú vylúčení držitelia Platobnej karty, ktorí sa priamo podieľajú na nasledovných činnostiach súvisiacich s prevádzkovaním a organizovaním súťaže: príprava, spracovanie a vyhodnotenie údajov pre účely súťaže a vyhodnotenia výhercov súťaže.

4.3 Ak sa preukáže, že výherca súťaže je osobou podľa bodu 4.2. tohto článku alebo sa zistí, že osoba nebola do súťaže zaradená v súlade s podmienkami účasti, nárok tejto osoby na výhru nevzniká.

5. Pravidlá súťaže

5.1 Do žrebovania budú zaradené transakcie uskutočnené s Platobnou kartou, ktoré spĺňajú všetky podmienky uvedené v štatúte vrátane nasledovných podmienok:
a) platba uskutočnená Platobnou kartou, platobnou aplikáciou Google Pay, Apple Pay, Garmin Pay a Fitbit Pay na POS termináli na území Slovenskej Republiky alebo prostredníctvom internetu v minimálnej výške 0,01 EUR, na úhradu tovaru alebo služby v období od 30.10.2023 00:00:00 do 08.11.2023 23:59:59 hod.; platbu v rovnakej nominálnej hodnote je možné zaregistrovať iba 1 x za deň aj za predpokladu, že rovnaká nominálna hodnota bola uhradená pri viacerých platbách,
b) platba Platobnou kartou uskutočnená podľa písm. a) vyššie, nie je stornovaná,
c) platbu zaregistroval držiteľ Platobnej karty na internetovej stránke https://www.zbk.sk/den-bez-hotovosti najneskôr do 08.11.2023 23:59:59 hod. podľa bodu 5.3 tohto článku.

5.2 Medzi transakcie Platobnou kartou sa nezarátavajú výbery hotovosti z bankomatov, výbery hotovosti cash advance, platby na imprinteri alebo dobíjanie kreditu mobilných operátorov prostredníctvom bankomatov.

5.3 Do súťaže môže držiteľ Platobnej karty zaregistrovať transakciu výlučne na internetovej stránke https://www.zbk.sk/den-bez-hotovosti, pričom v povinných poliach uvedie nasledovné údaje:
- Meno a Priezvisko
- Telefónne číslo
- E-mailovú adresu
- Názov banky, ktorá je vydavateľom Platobnej karty
- Posledné 4 číslice z čísla Platobnej karty alebo posledné 4 číslice z potvrdenky
- Dátum uskutočnenia transakcie
- Sumu v EUR

5.4 Do súťaže môže držiteľ Platobnej karty zaregistrovať neobmedzený počet transakcií uskutočnených Platobnou kartou. Čím viac transakcií držiteľ Platobnej karty uskutoční a zaregistruje, tým viac sa zvyšuje jeho šanca na výhru.

5.5 Registráciu môže vykonávať vždy len držiteľ Platobnej karty, pričom je povinný na všetky svoje registrácie využiť vždy zhodnú e-mailovú adresu a telefónne číslo. Okamihom doručenia riadne a pravdivo vyplneného formulára organizátorovi súťaže je súťažiaci zaradený do súťaže.

5.6 Držiteľ Platobnej karty nie je oprávnený registrovať jednu transakciu viackrát. Duplicitne zaregistrované transakcie, alebo transakcie v rovnakej nominálnej hodnote zaplatené v ten istý deň je ZBK oprávnené vyradiť zo súťaže a nezaradiť ich do žrebovania výhercov.

5.7 Ak žiaden držiteľ Platobnej karty, ktorý sa zapojil do súťaže, nesplní podmienky v zmysle štatútu, výhra prepadne v prospech spoločnosti Samsung.

5.8 Ak sa do súťaže nezapojí dostatočný počet držiteľov Platobnej karty, zvyšné výhry prepadnú v prospech spoločnosti Samsung.

5.9 Registráciou transakcie do súťaže na stránke https://www.zbk.sk/den-bez-hotovosti držiteľ Platobnej karty, súhlasí s tým, že ak bude určený ako výherca v súťaži, je ZBK oprávnené požiadať banku, ktorá mu vydala Platobnú kartu, o identifikáciu transakcie a potvrdenie, že daná transakcia bola Platobnou kartou naozaj uskutočnená.

5.10 V prípade, že transakciu nebude možné identifikovať v kartovom systéme banky, ktorá je vydavateľom Platobnej karty, nárok na výhru v súťaži výhercovi zaniká a výhercom predmetnej výhry v súťaži bude náhradník.

6. Výhra v súťaži

6.1 Účastníci súťaže, ktorí sa platne zapojili do súťaže počas doby jej konania a ktorí zároveň splnili všetky ostatné podmienky súťaže, sú zaradení do žrebovania o výhry v súťaži.

6.2 Výhrou v súťaži sú  nasledujúce ceny od Samsung:
1x S23 Ultra - Galaxy S23 Ultra 5G
5x Galaxy Watch 5 Pro
7x Galaxy Watch 5
7x Galaxy Buds 2

6.3 Výhru v súťaži výhercovi poskytne spoločnosť Samsung a odovzdá zástupca ZBK spôsobom, uvedeným v článku 8.

6.4 Daň z výhry platí výherca. Výhra v hodnote neprevyšujúcej 350,- € je podľa príslušných ustanovení zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov od dane z príjmov oslobodená. Spoločnosť Samsung bude výhercu informovať o hodnote výhry pri jej odovzdaní.

7. Výherca súťaže a oboznamovanie s výsledkami súťaže

7.1 Žrebovanie výhercov sa uskutoční dňa 09.11.2023 po 12:00:00 hod. Žrebovanie výhry v súťaži prebehne za účasti 2 členov Výkonného výboru ZBK a zástupcu spoločnosti Samsung.

7.2 Vyžrebovaní budú 20 výhercovia a 10 náhradníci. Výherca bude o výhre informovaný po overení správnosti transakcie v banke. K oznámeniu o výhre bude použité telefónne číslo a e-mailová adresa, ktoré výherca zadal pri registrácii do súťaže. E-mailom bude výherca zároveň požiadaný o udelenie súhlasu s prijatím výhry a o uvedenie nasledovných údajov: svoje meno a priezvisko, dátum narodenia a adresu trvalého pobytu.
Náhradníci výhercov budú žrebovaní pre prípad, ak výhra v súťaži nebude vyžrebovanému výhercovi odovzdaná (a to tak z dôvodov na strane výhercu – napr. výhru odmietne, výhru sa mu nepodarí doručiť, zanikne jeho nárok na výhru, atď.; ako aj z dôvodov na strane ZBK – napr. vylúči výhercu zo súťaže pre nesplnenie podmienok súťaže – napr. pre konanie v rozpore s týmito pravidlami, atď.). Náhradníci nastupujú na miesto výhercov tak, že na miesto nahrádzaného výhercu nastúpi náhradník vyžrebovaný ako prvý v poradí. Ak ani tomuto náhradníkovi nebude výhra v súťaži odovzdaná (a to tak z dôvodov na strane náhradníka, ako aj z dôvodov na strane ZBK), na miesto prvého náhradníka výhercu nastupujú náhradníci v poradí v akom boli vyžrebovaní.

7.3 Výherca musí v lehote do 2 kalendárnych dní odo dňa informovania o výhre v súťaži zaslať odpoveď prostredníctvom e-mailu na adresu zbk@zbk.sk, v ktorej udelí súhlas s prijatím výhry a zároveň uvedie údaje podľa bodu 7.2 tohto článku.

7.4 V prípade, ak výherca odmietne výhru v súťaži telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu v zmysle bodu 7.3 tohto článku štatútu, resp. výherca nedodrží postup uvedený v bode 7.3 tohto článku štatútu, nárok na výhru v súťaži mu zaniká a predmetná výhra v súťaži bude následne ponúknutá náhradníkovi postupom podľa bodov 7.2 a 7.3 tohto štatútu.

7.5 Ak náhradník nesplní podmienky uvedené v bode 7.3 tohto článku štatútu, výhra v súťaži prepadne v prospech spoločnosti Samsung.

7.6 Výhercom výhry sa každý súťažiaci môže stať v priebehu celej súťaže iba raz.

7.7 Výherca súťaže v prípade udelenia súhlasu s prijatím výhry udeľuje svoj výslovný súhlas so zverejnením svojho mena a mesta trvalého pobytu na internetovej stránke https://www.zbk.sk/den-bez-hotovosti.

7.8 Meno a mesto trvalého pobytu výhercov súťaže budú po udelení súhlasu s prijatím výhry uverejnené na internetovej stránke https://www.zbk.sk/den-bez-hotovosti.

8 Spôsob odovzdania výhry

8.1 Výhra bude výhercom odovzdaná osobne v pobočke banky, ktorá je vydavateľom ním do súťaže zaregistrovanej Platobnej karty.

8.2 Presný spôsob odovzdania výhry bude s výhercom dohodnutý telefonicky a odovzdanie výhry prebehne najneskôr do 30 kalendárnych dní od dátumu žrebovania.

8.3 Pri odovzdaní výhry je výherca povinný podpísať odovzdávací protokol pripravený spoločnosťou Samsung, inak jeho právo na výhru zaniká.

8.4 ZBK nezodpovedá za vlastnosti výhier. Súťažiaci si nemôže nárokovať inú výhru, než tú, ktorá mu bude odovzdaná. Vymáhanie výhry súdnou cestou je vylúčené. Výhru nie je možné alternatívne plniť v peniazoch. Výhercom nevzniká právo výhru reklamovať.

8.5 Konkrétnu špecifikáciu výhier určuje zásadne ZBK a spoločnosť Samsung, ktorá je v prípade nedostupnosti výhry oprávnená nahradiť akúkoľvek uvedenú výhru inou výhrou v zhodnej alebo približnej hodnote.

8.6 Zobrazenie výhier v propagačných materiáloch má ilustratívny charakter.

9 Osobné údaje účastníkov súťaže

9.1 Zapojením sa do súťaže udeľuje účastník súťaže ZBK a spoločnosti Samsung súhlas na spracovanie všetkých ním poskytnutých údajov vrátane tých, ktoré majú povahu osobných údajov (ďalej len „údaje“). ZBK a spoločnosť Samsung sú oprávnení spracúvať údaje na účely realizácie súťaže, vyhodnotenia a ďalších účelov v zmysle Vyhlásenia o ochrane osobných údajov (viď nižšie). Súhlas so spracúvaním údajov sa udeľuje dobrovoľne na obdobie 2 rokov od jeho udelenia a je možné ho kedykoľvek odvolať. Poskytnuté údaje rozsahu meno a mesto (obec) bydliska účastníka súťaže môže ZBK bezplatne zverejniť v hromadných informačných prostriedkoch (vrátane internetu) a/alebo propagačných materiáloch ZBK, s čím účastník súťaže zapojením sa do súťaže výslovne súhlasí. Údaje súťažiaceho môže ZBK spracúvať aj prostredníctvom iného subjektu.

9.2 Na následné vyhotovenie a zverejnenie podobizne alebo zvukovo-obrazového záznamu výhercu a náhradníka, ktorý nastúpi na miesto výhercu zo strany ZBK, primeraným spôsobom v hromadných oznamovacích prostriedkoch, v súvislosti s výhrou v súťaži, je potrebný predchádzajúci výslovný písomný súhlas výhercu (náhradníka). Neudelenie súhlasu s vyhotovením a zverejnením podobizne alebo zvukovo – obrazového záznamu podľa tohto bodu, nemá vplyv na odovzdanie výhry výhercovi (náhradníkovi).

9.3 Presné informácie o tom ako nakladáme s Vašimi osobnými údajmi sú uvedené VYHLÁSENÍ O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV NA ÚČELY SPRACOVANIA VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV V RÁMCI SÚŤAŽE „DEŇ BEZ HOTOVOSTI“. Prosíme oboznámte sa uvedeným dokumentom.

10 Právo ZBK zmeniť štatút súťaže alebo odvolať súťaž

10.1 Právo ZBK zmeniť štatút:
ZBK má právo zmeniť štatút, najmä v prípadoch, ak by ZBK nemohlo dosiahnuť cieľ špecifikovaný v článku 2. štatútu, alebo by mu preukázateľne hrozila škoda.

10.2 Právo ZBK odvolať súťaž:
ZBK si vyhradzuje právo bez predchádzajúceho oznámenia a bez náhrady zmeniť dobu trvania súťaže, súťaž odložiť, prerušiť alebo zrušiť, či jednostranne zmeniť alebo doplniť jej pravidlá, a to po celú dobu jej trvania, a to tak, že zmenu oznámi rovnakým spôsobom, akým bola súťaž vyhlásená. Právo usporiadateľa ukončiť súťaž sa týka predovšetkým (ale nie výlučne) prípadov, v ktorých z akýchkoľvek dôvodov nie je možné pokračovať podľa plánu, napr. z dôvodu zásahu vyššej moci alebo nefunkčnosti informačných technológií, ktoré sú na konanie potrebné, alebo z iných technických, organizačných alebo právnych dôvodov, ktoré by mohli ovplyvniť správu, bezpečnosť, integritu a normálny a riadny priebeh súťaže, a/alebo ak nie je možné v súťaži pokračovať kvôli napadnutiu počítačov vírusmi, falšovaniu, neoprávnenej intervencii, podvodu, technickému zlyhaniu alebo z iných dôvodov, ktoré sú mimo kontroly usporiadateľa a ktoré narušia či ohrozia bezpečnosť správy, férovosť, integritu a riadny priebeh súťaže, ako aj z dôvodu, že by v dôsledku ďalšieho pokračovania súťaže nemohol dosiahnuť cieľ špecifikovaný v článku 2. štatútu, alebo by mu preukázateľne hrozila škoda.

10.3 Spôsob zmeny štatútu súťaže alebo odvolania súťaže:
Na účinnú zmenu štatútu alebo odvolanie súťaže sa vyžaduje, aby ZBK zmenu štatútu alebo odvolanie súťaže zverejnilo na stránke https://www.zbk.sk/den-bez-hotovosti.

11 Záverečné ustanovenia

11.1 Štatút nadobúda účinnosť voči tretím osobám dňom verejného vyhlásenia súťaže na internetovej adrese www.denbezhotovosti.sk. Do tejto doby môže ZBK jednostranne meniť a dopĺňať jednotlivé ustanovenia štatútu, bez dodržania podmienok uvedených v článku 10. štatútu.

11.2 ZBK zabezpečí ochranu osobných údajov účastníkov súťaže a bankového tajomstva v zmysle platných právnych predpisov.

11.3 V prípade rozporu ustanovení štatútu týkajúcich sa súťažnej hry alebo nejasností týkajúcich sa výkladu tohto štatútu, ZBK tieto rozpory alebo nejasnosti vysvetlí, resp. má právo na jednostrannú opravu rozporov a nejasnosti v štatúte.

11.4 Za akékoľvek technické alebo telekomunikačné problémy či poruchy vzniknuté v priebehu súťaže, za rýchlosť technického pripojenia alebo iné prípadné nedostatky vzniknuté v súvislosti so súťažou či v súvislosti so sieťami elektronických komunikácií, mobilných operátorov alebo s ich dostupnosťou pre súťažiacich, ani za poškodenie a škody na počítačovom vybavení súťažiaceho a ďalších osôb v súvislosti s účasťou v súťaži či so sťahovaním materiálov v rámci tejto súťaže ZBK nezodpovedá.

11.4 Na právne vzťahy neupravené štatútom sa budú aplikovať príslušné ustanovenia zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, ktoré sú svojím obsahom a účelom najbližšie.

11.5 V prípade akýchkoľvek sporov, ktoré by vznikli v súvislosti so súťažou, sa jednotliví účastníci a ZBK zaväzujú, že ich budú riešiť vzájomnými rokovaniami a dohodou.

11.6 Všade tam, kde sa uvádza v štatúte súťaž, má sa na mysli aj súťažná hra a naopak.

11.7 Každý má právo nahliadnuť do štatútu. Štatút je k dispozícii na internetovej adrese https://www.zbk.sk/den-bez-hotovosti 

V Bratislave, dňa 04.10.2023
Združenie pre bankové karty