VYHLÁSENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV NA ÚČELY SPRACOVANIA VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV V RÁMCI REGISTRÁCIE NA PODUJATIE NA WEBSTRÁNKE

„www.zbk.sk“


Toto Vyhlásenie o ochrane osobných údajov vysvetľuje, ako budeme narábať s vašimi osobnými údajmi (ďalej ako „osobné údaje“) počas poskytovania služieb „registrácie na podujatie“ na ktoré sa môžete prihlásiť prostredníctvom internetovej stránky „www.zbk.sk” (ďalej ako „Podujatie“).

Kto je zodpovedný za zber a používanie vašich osobných údajov?

Za zber a používanie vašich osobných údajov je zodpovedný tento subjekt:

Združenie pre bankové karty

IČO: 31 750 206

so sídlom: Dunajská 2304/4, 81108 Bratislava-Staré Mesto, Slovenská republika

(ďalej aj len „my“ alebo „Prevádzkovateľ“ v príslušnom gramatickom tvare).

Komu môžeme zveriť vaše osobné údaje (sprostredkovateľ)?

Zabezpečujeme aby sa Vaše osobné údaje dostali do dispozície len nevyhnutnému počtu osôb, na nevyhnutný účel a po nevyhnutnú dobu. Vaše osobné údaje neodovzdávame iným subjektom.

Aký je náš záväzok?

Zaväzujeme sa, že budeme spracúvať vaše osobné údaje v súlade s platnými právnymi predpismi o ochrane údajov vrátane nariadenia (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane údajov (ďalej len „GDPR“) v znení neskorších predpisov a doplnkov a slovenskými právnymi predpismi upravujúcimi ochranu osobných údajov, a zaväzujeme sa zabezpečiť aby minimálne rovnakú ochranu osobných údajov zabezpečil akýkoľvek zo subjektov, ktorému osobné údaje zveríme.  

Ak máte záujem o informácie týkajúce sa primeraných bezpečnostných opatrení, ktoré sme zaviedli, kontaktujte nás spôsobom uvedeným v časti „Ako si uplatním svoje práva na ochranu osobných údajov“ ďalej v texte.

Prečo zbierame a používame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje zbierame a používame na tieto účely:

 • aktiváciu alebo deaktiváciu Vášho prihlásenia sa na Podujatie;
 • poskytovanie služieb v rámci Podujatia;
 • vybavenie vašich žiadostí týkajúcich sa našich služieb v súvislosti s Podujatím;
 • podporu našich aktivít.

Koho osobné údaje sa budú spracúvať?

Spracúvame Vaše osobné údaje, ako osoby, ktorá sa prihlásila na Podujatie v súlade s podmienkami používania, a to v rozsahu v akom nám boli odovzdané.

Vzhľadom na spôsob zberu osobných údajov (zadanie dotknutou osobou prostredníctvom internetového portálu) nevieme overiť identitu dotknutej osoby, a spoliehame iba na údaje, ktoré nám zveríte, a tak ako nám ich zveríte.

Upozorňujeme, že zadanie cudzej emailovej adresy alebo cudzieho telefónneho čísla bez vedomia ich majiteľa môže byť protiprávnym konaním. V prípade ak zistíme akékoľvek indície, že emailová adresa alebo telefónne číslo, ktoré nám boli zadané na poskytovanie Služby boli zneužité, takéto osobné údaje z našich databáz vymažeme.

Aké osobné údaje sa budú zbierať?

Budeme zbierať a používať tieto osobné údaje:

 • identifikačné informácie - meno a priezvisko,
 • kontaktné údaje - e-mailová adresa a telefónne číslo,
 • popisné údaje – označenie subjektu ktorého titulom sa na Podujatie prihlasujete v prípade ak sa na Podujatie prihlasujete v mene takéhoto subjektu,
 • IP adresa zariadenia z ktorého sa sprístupňuje webstránka www.zbk.sk pri Vašom prihlasovaní sa na Podujatie.

Na akom právnom základe používa Prevádzkovateľ Vaše osobné údaje?

Váš súhlas

Spracúvame Vaše osobné údaje na základe Vášho súhlasu na účely:

 • aby sme Vám mohli poskytnúť služby týkajúce sa Podujatia;
 • aby sme mohli vybaviť Vaše žiadosti týkajúce sa našich služieb v súvislosti s Podujatím,
 • aby sme Vás mohli informovať o našich aktivitách, ktoré by Vás mohli zaujímať.

Oprávnený záujem Prevádzkovateľa

Spracúvame Vaše osobné údaje na základe nášho oprávneného záujmu na účely:

 • aby sme Vám mohli umožniť účasť na Podujatí (aktivácia alebo deaktivácia Vášho prihlásenia sa na Podujatie).

Ako sa môžete odhlásiť z Podujatia a pozastaviť spracúvanie osobných údajov?

Ak sa chcete odhlásiť z Podujatia, tak využite prosíme postup na odhlásenie, ktorý je na stránke „www.zbk.sk”. O odhlásenie z Podujatia nás môžete požiadať aj emailom na adresu: zbk@zbk.sk. Po odhlásení sa z Podujatia Vaše osobné bezodkladne a nezvratne vymažeme alebo anonymizujeme Vaše osobné údaje, a to najneskôr do 14 dní odo dňa ukončenia Podujatia.

O ukončenie spracúvania osobných údajov môžete požiadať aj postupom uvedeným ďalej v tomto dokumente.

Ako dlho budeme uchovávať Vaše osobné údaje?

Ak nie je uvedené inak, Vaše osobné údaje odovzdané na základe Vášho súhlasu neuchovávame dlhšie, než vyžadujú účely, na ktoré sa spracúvajú. Vaše osobné údaje budeme uchovávať po dobu 1 rok.

Osobné údaje spracovávané na účely plnenia právnych povinností sú spracovávané po dobu vyžadovanú príslušným právnym predpisom.

Po ukončení práva na spracúvanie údajov tieto buď vymažeme, resp. iným spôsobom trvalo znehodnotíme, alebo tieto osobné údaje trvalým a nezvratným spôsobom spracujeme do podoby, aby sa už nikdy nedali spätne vysledovať vo vzťahu k vašej osobe (anonymizácia údajov).

Budú sa moje osobné údaje poskytovať iným osobám a prenášať do iných krajín?

Vaše osobné údaje nebudeme prenášať do iných krajín.

Vaše osobné údaje budeme poskytovať ďalším subjektom na tieto účely:

 • ak od nás verejné orgány (napr. orgány činné v trestnom konaní) a súdy vyžadujú, aby sme im poskytli vaše osobné údaje, tieto poskytneme v rozsahu podľa zákona;
 • ak je to odôvodnene potrebné v súvislosti so sporom, do ktorého sme sa dostali alebo sa môžeme dostať, vaše osobné údaje môžeme poskytnúť napríklad iným účastníkom sporu alebo súdu, vždy však v rozsahu a v súlade v zmysle platných právnych predpisov;
 • ak sme na to povinní v zmysle platných právnych predpisov.

V prípade ak budeme uskutočňovať akýkoľvek prenos Vašich osobných údajov podľa tohto článku, budeme Vás o tomto informovať v súlade s GDPR.

Aké mám práva v súvislosti so svojimi osobnými údajmi?

V závislosti od platných právnych predpisov a s prihliadnutím na ne máte práva týkajúce sa vašich osobných údajov, ktoré spracúvame. Medzi tieto práva patrí napríklad:

 • Právo na informácie: Máte právo na jasné, prehľadné a ľahko pochopiteľné informácie o tom, ako používame vaše osobné údaje, a o vašich súvisiacich právach. To je čiastočne i dôvod, prečo vám poskytujeme informácie vo forme tohto Vyhlásenia o ochrane osobných údajov.
 • Právo na prístup k údajom: Máte právo získať prístup k svojim osobným údajom. Prístup k svojim osobným údajom môžete požadovať aj na to, aby ste si overili, že ich používame v súlade s platnými právnymi predpismi o ochrane údajov.
 • Právo na opravu: Máte právo na opravu svojich osobných údajov, ak sú nepresné alebo neúplné.
 • Právo na vymazanie: Známe tiež ako „právo byť zabudnutý“. Zjednodušene to znamená, že môžete požadovať vymazanie alebo odstránenie svojich osobných údajov v prípade, že neexistuje žiadny iným právny základ pre spracúvanie, aby sme ich naďalej používali. Upozorňujeme, že nejde o absolútne právo a vzťahujú sa naň výnimky. Sme povinní bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak si uplatníte právo na výmaz a ak:
 1. osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali,
 2. odvoláte súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie osobných údajov vykonáva, a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov,
 3. namietate spracúvanie osobných údajov a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov,
 4. osobné údaje sa spracúvajú nezákonne,
 5. je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti podľa tohto zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo
 6. sa osobné údaje získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti.
 • Právo na obmedzenie spracovania: Máte právo zablokovať ďalšie používanie vašich osobných údajov alebo mu zabrániť. V prípade obmedzenia spracovania môžeme naďalej uchovávať vaše osobné údaje, ale ich použitie z našej strany bude obmedzené.
 • Právo na prenosnosť údajov: Máte právo získať a znova použiť svoje osobné údaje na svoje vlastné účely v rámci rôznych služieb. Toto právo umožňuje jednoducho presúvať, kopírovať alebo prenášať svoje osobné údaje medzi našimi IT systémami a systémami iných poskytovateľov služieb bez toho, aby sa tým znížila ich použiteľnosť. Upozorňujeme, že nejde o absolútne právo a vzťahujú sa naň obmedzenia. Toto právo si môžete uplatniť len za určitých okolností a za predpokladu, že nepriaznivo neovplyvní práva iných osôb.
 • Právo namietať voči spracovaniu: V prípade, že spracovanie vychádza z nášho zákonného záujmu, máte právo namietať voči takémuto spracovaniu, ak nemáme vážny a oprávnený dôvod na to, aby sme vaše osobné údaje ďalej spracúvali.
 • Právo kedykoľvek namietať voči spracovaniu vašich osobných údajov na účely priameho marketingu.
 • Právo podať sťažnosť: Máte právo podať sťažnosť na spôsob, akým narábame s vašimi osobnými údajmi alebo ako ich spracúvame, a to tak vo vzťahu k nám ako aj kedykoľvek vo vzťahu vnútroštátnemu úradu pre ochranu údajov. V SR je to Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky; Hraničná 12, Bratislava, SR; web: https://dataprotection.gov.sk/uoou/; statny.dozor@pdp.gov.sk; tel. +421 /2/ 3231 3214.
 • Právo nebyť predmetom automatizovaného rozhodovania: Máte právo nebyť predmetom rozhodovania, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracovaní (vrátane profilovania) a ktoré má na vás právne (alebo podobne závažné) účinky.

Upozorňujeme, že uvedené práva si môžete uplatniť len vo vzťahu k osobným údajom, ktoré o vás uchovávame v súvislosti s Podujatím.

Ako si uplatním svoje práva na ochranu osobných údajov?

Ak máte záujem o ďalšie informácie týkajúce sa nášho používania vašich osobných údajov a chcete si uplatniť svoje práva na ochranu osobných údajov, kontaktujte nás týmto spôsobom:

 • svoje právo na prístup, právo na prenosnosť údajov, právo na vymazanie a právo namietať a iné v tomto dokumente uvedené práva si môžete emailom na zbk@zbk.sk;
 • v prípade akýchkoľvek iných požiadaviek, prosím email na zbk@zbk.sk

Vaše požiadavky sa budeme snažiť splniť, hneď ako to bude primerane možné a vždy v rámci zákonom stanovených lehôt. Upozorňujeme, že aj keď požiadate o vymazanie svojich osobných údajov, môže sa stať, že si budeme musieť ponechať niektoré osobné údaje, ak to vyžadujú alebo povoľujú platné právne predpisy, resp. bude na to existovať právny nárok.

Zmeny tohto Vyhlásenia o ochrane osobných údajov

Prevádzkovateľ môže z času na čas aktualizovať toto Vyhlásenie o ochrane osobných údajov. V takom prípade vydáme revidované Vyhlásenie o ochrane osobných údajov a o všetkých zmenách vás budeme informovať v rozsahu, v akom to vyžaduje zákon.

V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa zmien tohto Vyhlásenia o ochrane osobných údajov nás kontaktujte spôsobom uvedeným v časti „Ako si uplatním svoje práva na ochranu osobných údajov?“ v predchádzajúcom texte.