Výkonný výbor ZBK

 

Výkonný výbor riadi činnosť ZBK medzi zasadnutiami Kolégia. Zabezpečuje plnenie odborných, operatívnych, metodických a ďalších úloh stanovených Kolégiom.

Výkonný výbor má 5 členov, z ktorých jeden je predseda a druhý podpredseda ZBK. Min. 3 členovia VV sú volení z člena banka. Výkonný výbor je volený Kolégiom a to na trojročné funkčné obdobie v tajných priamych voľbách.hodnutia, o ktorom sa bude hlasovať písomnou formou.

Zasadnutí Výkonného výboru ZBK má právo sa zúčastniť každý člen ZBK.

 

Súčasné zloženie Výkonného výboru ZBK:

Rastislav Vallo

predseda ZBK
 

Marcela Králová

podpredseda ZBK